Privacyverklaring

Uw privacy

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat wij van maatschap Okker & de Weerd een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat de noodzakelijke persoonsgegevens, aantekeningen over uw persoonlijke situatie en/of gezondheid en notities over het verloop van de therapie.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die de betrokken therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
· Het digitale cliëntdossier is beveiligd met een veilig wachtwoord.
· De maatschap zich houdt aan de meldplicht datalekken.

De therapeuten Okker en de Weerd hebben als enigen toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘psychosociale therapie’ of ‘contextuele therapie’
• de kosten van het consult